Privacybeleid

Privacyverklaring Keijzer & Van der Lugt B.V.

U heeft te maken met Keijzer & Van der Lugt B.V.  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘K-vdL’ staat, wordt Keijzer & Van der Lugt B.V. bedoeld.

Wij zijn een schade-expertisebureau. Onze experts zijn gespecialiseerd in het waarderen van beschadigde inventaris, goederen en inboedels, schades aan gebouwen en schade als gevolg van stilvallende bedrijfsvoering.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. K-vdL respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door K-vdL voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Voor het optreden als adviseur en bemiddelaar en als beheerder van de door u gesloten financiële producten;

 • Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren van een Schade-expertiseovereenkomst of daaraan gelieerde dienst;
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van K-vdL en andere financiële instellingen.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming  mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke  verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Nieuwsbrief

Wordt of bent u klant van Keijzer & van der Lugt, dan melden we u ook aan voor onze nieuwsbrief. Wij vinden het namelijk belangrijk dat we onze klanten op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en belangrijke cases. Wilt u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangen van ons? Dan kunt u het ontvangen van Keijzer & van der Lugt nieuwsbrief te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Of u kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@k-vdl.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de De Kamer van Koophandel (KVK) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid. Mogelijk kan in het kader van onze dienstverlening gevraagd worden naar strafrechtelijk verleden of anderszins betrokkenheid bij juridische procedures voor zover die relevant zijn voor het dossier en de behandeling van de schadeclaim. Dit soort gegevens worden in dat geval uitsluitend verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Nivre

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Nivre van toepassing.